2018. július 18., szerda

† Hagyományos római rítusú Szentmise - 2018 Július 22 †

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában.


Várjuk a kedves Híveket!


2018. július 15., vasárnap

Lelki olimpia 2020-ban: Eucharisztikus Kongresszus


A 2020-as, magyarországi Eucharisztikus Világkongresszus hazánk és egész Közép-Európa számára meghatározó esemény lesz, ennek fényében már most komolyan kell készülni rá. A részletekről és a jövőbeli tervekről Fábry Kornél atyával, a rendezvény budapesti főszervezőjével beszélgettünk.

További videóinkat keresd honlapunkon: www.keresztenyelet.hu/category/videok/keresztkerdes/


Szent Benedek mindennapi imája

Szent Benedek – Európa védőszentjének – imája, mely a mai keresztényeknek is segítségére lehet hitük elmélyítésében.



Adj nekem, jóságos Jézusom
Téged megértő értelmet,
Téged átélő érzelmet,
Hozzád siető lelket,
Irántad buzgó bensőséget,
Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot,
Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet,
Téged dicsérő tetteket,
a Te szavaidra hallgató fület,
a Te szépségedet szemlélő szemet,
a Te fönségedet magasztaló nyelvet,
Neked kedves életmódot,
a Tőled küldött bajokat elviselő békességet,
Hozzád vágyó hű kitartást,
és adj, Jézusom boldog halált!
Jutalmazz jelenléteddel,
fényes feltámadással, és az örökké boldog életben
add jutalmul magadat!
Ámen.

Forrás: www.keresztenyelet.hu

Nagy jelentősége van a kegyhelynek. Beszélgetés Marian Adam Waligóra pálos szerzetessel

Marian Adam Waligóra, a lengyelországi Częstochowa kegyhelyen szolgáló pálos szerzetes volt az idei csíksomlyói búcsú díszmeghívottja és szónoka. A rendházfőnök a búcsúra zarándokolók számára az élet védelmével, a Szűzanya Isten akarata szerinti életével kapcsolatosan üzenetet fogalmazott meg a zarándokok számára. A pálos szerzetessel a búcsút megelőző napon, pénteken beszélgettünk, de nemcsak a búcsú üzenetéről, hanem arról, hogy hogyan látszik Csíksomlyó Lengyelországból 

Fotó: Márk Boglárka

– Milyen gondolatok ihlették meg Önt, amikor a búcsún elhangzó prédikációjának megírására készült?

– Amikor megtudtam, hogy én leszek a búcsú szónoka, illetve tudomásomra jutott, hogy a Legyen nekem a te igéd szerint lesz a jelmondata a búcsúnak, hónapokig jártak a fejemben a Szűzanya szavai. Úgy érzem, hogy amit Mária mondott válaszul Istennek Gábriel arkangyalon keresztül, azt jelenti számunkra, keresztények, hívő emberek számára, hogy az élet nagy kihívás, akár a családi, akár az egyéni életünkre, döntéseinkre tekintünk. Azért is zarándokolunk a Szűzanyához idén ezekkel a szavakkal, hogy tényleg ő mutassa nekünk az utat, elsősorban azt, hogy hogyan kell válaszolni a Jóistennek. Ő nemcsak szavakkal fejezte ki ezt Isten előtt, hanem az életével, a teljes átadással. Ez az alapvető dolog, amire figyelmeztetni szeretném önmagamat és minden zarándokot. Én idejövök, erre a kegyhelyre, a Szűzanyával találkozom, de azért, mert ő üzenetet ad át nekem.

– Milyen a kapcsolat Csíksomlyó és Częstochowa között, illetve milyen hasonlóságot vél felfedezni a két kegyhely között?

– Mind a két kegyhely fontos a nemzeteink számára. Nemcsak azok számára, akik itt élnek – a székelyek és csángók számára –, hanem a mai Magyarország területén, és az egész világon élő magyarok számára. Częstochowa ugyanilyen fontos a teljes lengyel nép számára, tehát ez a tény biztosan összekapcsolja a két kegyhelyet. Persze mind a két kegyhelyen élő a Mária-tisztelet. Lengyelország történelmének minden fontos pillanatát valahogyan átéltünk a kegyhelyünkön. Akármilyen jelentős esemény történt, mi a Fekete Madonna előtt fohászkodtunk. Ugyanakkor az országunk nagyjai, minden királyunk oda zarándokolt 1382 óta. Sőt a mostani államfők is rendszeresen elzarándokolnak a kegyhelyre. Örülök, hogy Csíksomlyóra is évek óta járnak a magyar nép vezetői.

– Mennyire erős a lengyelek körében a Mária-tisztelet?


– Częstochowa élő kegyhely, ahová több millióan zarándokolnak el minden évben. Mi, lengyelek Máriát Lengyelország királynőjének nevezzük, ünnepét május 3-án tartjuk. De éppen pünkösdszombatján országos karizmatikus találkozót tartanak az egész országban. Majdnem százezren imádkoznak együtt Częstochowában a csíksomlyói búcsú napján.

– A pálos az egyetlen magyar alapítású rend. Hogyan került kapcsolatba vele?


– A częstochowai kegyhelyen járva 1986-ban első gondolatom volt, hogy felhagyom az erdészeti tanulmányaimat, és belépek a rendbe. Nagyon erősen megjelent az a vágy bennem, hogy a kegyhelyen szeretnék szolgálni. Sok kegyelmet kaptam a zarándoklás alatt. Később tudtam meg, hogy itt pálosok szolgálnak, és azt is, hogy magyar alapítású a rend. De ebben mind az isteni gondviselés rejlett, ahogy abban is, hogy most ott szolgálok, házfőnöke vagyok a kolostornak, sőt annak is, hogy itt vagyok Csíksomlyón. Ez Isten nagy ajándéka.

– Miért tartotta fontosnak meg­tanulni magyarul?


– Amikor újraindult a pálos rend, a rendfőnökünk kérése volt az, hogy legyen valaki, aki megtanulja a nyelvet, mert az segít abban, hogy újrakezdjük a rendi életünket. Egyetemen is tanultam a nyelvet, egy ideig egy pécsi kolostorban is szolgáltam, és úgy alakult, hogy most itt vagyok, és valamennyire érthetően is beszélek magyarul.

Márk Boglárka

Forrás: hargitanepe.eu


2018. július 10., kedd

RENDEZD EL ISTENEM!

Rendezd el Istenem, minden dolgomat
Csak Benned találjam megnyugvásomat,
Te intézd földi és örök sorsomat,
Add nekem Istenem, önnön magadat!
...

Rendezd el Istenem szétszórtságomat,
Értelmem ne lásson mást csak arcodat,
Meglássam mindenben alkotásodat
Meghalljam mindenkor hívó hangodat.
Rendezd el Istenem akaratomat,
Sohase keressem máshol utamat,
Örök szent Akarat , vezesd jobbomat,
Tebenned nyerjem el boldogságomat.
...
Rendezd el Istenem az én hitemet,
Életem Tebenned verjen gyökeret,
Teremtő jó Atyám, fogadd el szívemet,
Hitemből sarjazd ki üdvösségemet.
Rendezd el Istenem, reménységemet,
Sohse hagyj kétségbe, töltsd be lelkemet,
Irgalmad végtelen, bűnt, bajt, eltemet,
Istenem erősítsd reménységemet.
Rendezd el Istenem szeretetemet,
Oly sokszor imbolygó belső tüzemet,
Szent csipkebokorként hadd hordjam képedet,
Senkit sem égetve hinthessem fényedet.

/Részletek Kerekes Károly OCist
"Rendezd el Istenem" című verséből/

Köszönjük Virth Józsefnek!


Forrás: Kaposvár Ferences Világi REnd /facebook/

Tiszteletre méltó XII. Piusz pápa az Egyház latin nyelvéről.


Kapcsolódó bejegyzéseink:

- Miért a latin?
https://www.facebook.com/KatolikusValasz/posts/1589103581150758

- Miért érdekli a katolikus egyházat még mindig a latin?
http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/04/24/miert_erdekli_a_katolikus_egyhazat_meg_mindig_a_latin


Forrás: KATOLIKUS VÁLASZ

2018. július 9., hétfő

Iustitia, Veritas

  A magyar nyelvben az igazságra csak egy szavunk van: igazság. De az igazság szónak két változata van latinul: IUSTITIA és VERITAS. A iustitia görög megfelelője a dikē, míg a veritās-é az alētheia. A iustitia a joggal van kapcsolatban, míg a veritas a szellemi igazsággal. Amikor a Bibliában olvassuk, hogy Isten Szeretet és Igazság... az Igazság Lelke, akkor a másodikat jelenti : Deus Veritas est.

      A iustitia szó magyar megfelelője: igazságosság.
      A Katolikus Lexikonban megtalálható úgy a iustitia, mint a veritas szó magyarázata.

Az igazságról úgy általában:
      Az Ószövetséget úgy ahogy most ismerjük, több száz év alatt írták le, például Ábrahám történetét az események után 1000 évvel kezdték írni a zsidók héberül. Isten egyik Neve: JHWH. A zsidó nevek általában kifejezik a lényeget, Isten Neve kifejezi azt, hogy Isten a Létező. Amikor Mózest megszólítja Isten az égő csipkebokorból, akkor kérésére a nevét is megmondja: „Én vagyok, aki Vagyok” – vagyis Ő a Létező, héberül JHWH. A zsidó papok összedolgozzák a különböző forrásokból származó történeteket, de a ma is használatban levő héber szöveget a 6.-7. században látták el magánhangzókkal (vocalisatio), amelyek jelzésére külön írásjeleket állítottak össze. Mászóret = hagyomány (traditio), ezért nevezik a szövegáthagyományozókat maszorétáknak. A JHWH-t így olvassák ma is a zsidók: JaHWeh, a második H nem hangsúlyos: Jahve magyarosan.

      Jehova Tanúi külön sajátos olvasatban hozzák Isten nevét. A kereszténység talaja az Ószövetség, a zsidó nép, Isten választott népe. Ebből a sarjadt az Üdvözítőnk, Jézus Krisztus „Vessző kél majd Izáj törzsökéből, hajtás sarjad gyökeréből.” (Iz 11,1) A Katolikus Egyház nem egy ember egyháza, mint pl. Lutheré, Kálviné, stb., hanem Istené, mert Jézus alapította és ígérte meg, hogy vele marad az idők végezetéig, és Péterre építette „Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva.”(Mt 16,18-19).  
      Az Egyház a FA, két ága van 1054-től, nyugati és a keleti Egyház. Mennyire nevetséges, amikor egy szekta-alapító felcsimpaszkodik ennek a hatalmas Fának az egyik ágára, toporzékol és hirdeti: nincs szüksége sem a Talajra, sem a Gyökérre, sem az Lombozatra, mert hát ő fedezte fel egyedül és igazán Istent - ez nonsens. Majd elkezdi  megvetni, sőt üldözni a teljes Fát, az Egyházat, de hiába, mert a pokol kapui sem vesznek rajta erőt soha.

    
                                                                              ***
E. atyának volt egyszer egy jó diákja, majd eltűnt. Egyszer összefutott vele az utcán, és nagy örömmel közölte:
- E. atya, végre megtaláltam az igazságot a Jehova Tanúinál!
- Gyere el hozzám, szívesen meghallgatnálak erről az igazságról.
      El is ment E. atyához, de nem egyedül, hanem az egyik társával, aki valami vezető lehetett abban a közösségben. Hozott egy Bibliát és kitette az asztalra, és ez a vezető azt mondta:
- Beszéljünk az igazságról E. atya, mert a Biblián kívül nincs más igazság.
- Honnan van a Bibliája?
- Hogy-hogy honnan van? Hát a bibliai kiadótól.
- Jó-jó, de milyen nyelvű?
- Magyar nyelvű!
- Nyissa ki legyen szíves, mit ír az első oldalon? Kérem olvassa el.
- Szent Biblia, fordította Károli Gáspár.
- De hiszen maguk református Bibliát használnak, amit 1590-ben adtak ki Vizsolyban, nincs maguknak külön Bibliájuk.
- Ez a mi Bibliánk, a Biblián kívül nincs más igazság, én azért jöttem, hogy az igazságról beszélgessünk.
- Maguk 1870-ben alakultak, a kérdés az, hogy 1870-ig, vagy akár 1590-ig ki őrizte meg a Bibliát maguknak? Mert 1870 év alatt valaki megőrizte és tovább adta a nemzedékeknek, a nemzeteknek.
- Én nem erről jöttem beszélgetni, hanem az bibliai igazságokról.
- Kérem, ez is az igazsághoz tartozik: a Katolikus Egyház őrizte meg Önöknek jó 1800 év alatt a Bibliát, és amíg ezt az igazságot nem látja be, nincs értelme további igazságokról beszélni.

      E. atya azóta sem tudja mi lett a volt tanítványával, nem jelentkezett többé,  de egy-egy fohászt ma is mond érte.
 ***
      A szekták általában kisarkítanak egy-egy igazságot, ami vonzó lehet. De nem tud egy szekta sem bár egyetlen-egy olyan igazságot mondani, amely ne lenne megtalálható a Római Katolikus Egyház tanításában,  amely az egyetlen és igaz őrzője a teljes Igazságnak.
***
      És idekívánkozik két latin szállóige:
      Iustitia est regnorum fundamentum. - Az igazság a birodalmak alapja.

      In vino veritas. - Borban az igazság.
Hát igen, a részeg ember elkotyogja az igazságot.

Forrás: Mindennapok Világban élő Kármeliták

2018. július 8., vasárnap

Az idő fogságából szabadulva


A Bibliában több igehelyen is olvashatjuk, hogy az idők gonoszak:
"Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok: nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok. Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata." (Efezus 5:15-17) Földi létünknek megszabott ideje van, biológiai születésünktől távolodva az egyre gyorsabban repülő évek, hónapok, napok, percek úgy kerítik be ittlétünket, mint a fogda vasrácsa a rabot.


Kapálózunk ellene, de testünk fogságban marad.
Az idő nemcsak a pillanatok múlásával mérhető, hanem a gondolatainkba férkőző aggodalmak sűrűségével és sebességével is meghatározható. A leggonoszabb fajtája, amikor előre lepörgetjük a majdan bekövetkező események lehetőségeinek törvényszerűségeit. Ezen logikázva
megszabadítjuk magunkat a nyugalomtól, ahelyett, hogy Isten bizalmába helyeznénk a jövő eseményeinek alakulását.
Természetesen, később rádöbbenünk, hogy semmi sem úgy lett, ahogyan egykor elvégeztük pontosnak tűnő számításainkat. Csupán azzal ajándékoztuk meg magunkat, hogy aggodalmaskodva vártunk egy soha be nem következő eseményre. Ilyen ajándékokat képes magának az ember gyártani. Isten adományai viszont tökéletesek, még ha az átvétel pillanatában talán, nem is örülünk neki, visszatekintve rádöbbenünk, hogy fejlődésünk, óvásunk érdekében történt minden esemény a nap alatt. Ez a nagy különbség Isten és ember ajándéka között.

A testünk is fogságban tudja tartani lelkünket, ha kívánságainak alárendeljük tetteinket.

„Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival. A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.” (Róma 8: 5-8)

„Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.” (Galata 5:17)


Amíg az ember nem jár Krisztussal, a test és a lélek úgymond megvannak egymással. A megtért ember lelke viszont magasabb szintű perspektíva megragadása felé törekszik, viszonyuk megváltozik, viaskodni kezdenek egymással. Míg a test kívánságai halálra törnek, mert ez a végesség, a sejtek garantált pusztulása van génjeinkbe kódolva, addig
a lélek szerinti élet az örökkévaló, időtlen állapotot igyekszik elérni Krisztus kegyelméből.
Hitetlen embereknek ez egy skizofrén állapotnak is tűnhet, de nincs szó két személyiség meglétéről. Lelkének kormánykerekét az ember az Úr kezébe adja, mely leigázza a test halálra igyekvő törekvéseit. A Szentlélekkel betöltekezett ember lelki szinten azonnal az örökkévaló láthatatlan szférájába kerül, és templomául szolgáló testén elkezdődik a nagytakarítás.
"Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől kaptatok, és nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben". (1Korinthus 6:19-20)

Erre egyetlen ember sem lenne önmagától képes, ezt csak Isten uralma, irányítása és kegyelme alatt lehet az Úrnak engedelmeskedve véghez vinni.
„Valóban nagy a kegyességnek a titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.” (1Timóteus 3:16)
Az ember teste alapvetően nem rossz. Isten tökéletesnek teremtette, nem a halál, a gonosz
játékszerének alkotta, de az ember engedetlensége miatt azzá vált. Az ÚR úgy alkotta meg az ember testét, hogy teljes harmóniában éljen vele az Éden kertjében.
Az emberben nemcsak a vér áramlott és az idegpályák összhangban való működésén futottak az ingerületek, hanem benne volt Teremtőnk éltető ereje is. A szeretetben élő emberpár boldogságra, Isten megelégedésére volt megteremtve. Természetesen, Isten mindent tudott előre, pontosan tisztában volt vele, hogy az emberpár elhajlik a gonoszság felé és földi létének végeszakad.

Gondoljunk csak bele, hogy az ÚR Egyszülött Fiára nézve teremtette a az egész földkerekséget, akit az emberek négyezer évvel később láthattak meg emberi alakot öltve.
Jézus Krisztus tudta, honnan jön, és azt is, hova tart.
Ő végig hűen kapcsolatban maradt az Atyával, mert személyesen ismerte őt. Nekünk viszont döntést kell hoznunk, életünket kinek a kezébe adjuk?

Nehogy azt gondolja valaki, hogy akik nincsenek Isten irányítása, kegyelme alatt, saját életüket kormányozzák.

Őket a gonoszság lelke vezeti a második halálba:
„Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké. És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.” (Jelenések 20:10-15)
Ezek a mondatok időrendi sorrendben mutatják be az elkövetkezendő eseményeket, hogy az emberek jobban megértsék, mi vár a hitetlenekre, akik életük során nem fogadták be szívükbe Krisztust. Azonban ne feledjük: Istennél nincs időkorlát. Ezen
történések titkai a Mindenhatónál vannak, a jövő lefolyásának pontos történetét nem bízta ránk. Viszont itt hoznék egy Igét:

„Erre ő így felelt neki: "Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban."(Lukács 23:43) Jézus mellett két gonosztevőt feszítettek keresztre, de az egyik bizonyságot tett bűnbánatáról és hitéről. Jézus felelte egyértelmű: „még ma”.

Ha Istennel járunk, elfogadtuk Jézus Krisztust Megváltónknak, és a Szentléleknek hagyjuk lelkünk megmunkálását, akkor kegyelemből szabadul a lelkünk az idő fogságából. Isten mindennek tudója, annak is, ami megtörtént, annak is, ami meg fog történni. Kedves olvasó, Istennek drága gyermeke vagy, Érted jött, hogy megváltson Téged. Ezt már Te is tudod?


Képkredit:
Photo by Seth Macey on Unsplash
Photo by Ye Jinghan on Unsplash
Photo by Mohammad Metri on Unsplash
Photo by María Victoria Heredia Reyes on Unsplash
Photo by Mandy Beerley on Unsplash
Photo by Eric Ward on Unsplash

Forrás: www.abigelanoigazierteke.com/blog

2018. július 4., szerda

Közlemény!

Értesítjük kedves híveinket hogy a 2018.07.08-i és a 2018.07.15-i szegedi hagyományos római rítusú Szentmise P. Alácsi Ervin János atya tábori lelkészi szolgálata miatt elmarad! 


A következő Szentmise időpontja előreláthatólag 2018.07.22-én lesz a szokott 15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6),de hivatalos kihirdetéséig szíves türelmüket kérjük!

                                                                                                                                 /A szerkesztő/




2018. július 2., hétfő