2018. július 18., szerda

† Hagyományos római rítusú Szentmise - 2018 Július 22 †

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában.


Várjuk a kedves Híveket!


2018. július 15., vasárnap

Lelki olimpia 2020-ban: Eucharisztikus Kongresszus


A 2020-as, magyarországi Eucharisztikus Világkongresszus hazánk és egész Közép-Európa számára meghatározó esemény lesz, ennek fényében már most komolyan kell készülni rá. A részletekről és a jövőbeli tervekről Fábry Kornél atyával, a rendezvény budapesti főszervezőjével beszélgettünk.

További videóinkat keresd honlapunkon: www.keresztenyelet.hu/category/videok/keresztkerdes/


Szent Benedek mindennapi imája

Szent Benedek – Európa védőszentjének – imája, mely a mai keresztényeknek is segítségére lehet hitük elmélyítésében.Adj nekem, jóságos Jézusom
Téged megértő értelmet,
Téged átélő érzelmet,
Hozzád siető lelket,
Irántad buzgó bensőséget,
Rád bukkanó bölcsességet,
Téged felismerő világosságot,
Érted égő szeretetet,
Benned élő szívet,
Téged dicsérő tetteket,
a Te szavaidra hallgató fület,
a Te szépségedet szemlélő szemet,
a Te fönségedet magasztaló nyelvet,
Neked kedves életmódot,
a Tőled küldött bajokat elviselő békességet,
Hozzád vágyó hű kitartást,
és adj, Jézusom boldog halált!
Jutalmazz jelenléteddel,
fényes feltámadással, és az örökké boldog életben
add jutalmul magadat!
Ámen.

Forrás: www.keresztenyelet.hu

Nagy jelentősége van a kegyhelynek. Beszélgetés Marian Adam Waligóra pálos szerzetessel

Marian Adam Waligóra, a lengyelországi Częstochowa kegyhelyen szolgáló pálos szerzetes volt az idei csíksomlyói búcsú díszmeghívottja és szónoka. A rendházfőnök a búcsúra zarándokolók számára az élet védelmével, a Szűzanya Isten akarata szerinti életével kapcsolatosan üzenetet fogalmazott meg a zarándokok számára. A pálos szerzetessel a búcsút megelőző napon, pénteken beszélgettünk, de nemcsak a búcsú üzenetéről, hanem arról, hogy hogyan látszik Csíksomlyó Lengyelországból 

Fotó: Márk Boglárka

– Milyen gondolatok ihlették meg Önt, amikor a búcsún elhangzó prédikációjának megírására készült?

– Amikor megtudtam, hogy én leszek a búcsú szónoka, illetve tudomásomra jutott, hogy a Legyen nekem a te igéd szerint lesz a jelmondata a búcsúnak, hónapokig jártak a fejemben a Szűzanya szavai. Úgy érzem, hogy amit Mária mondott válaszul Istennek Gábriel arkangyalon keresztül, azt jelenti számunkra, keresztények, hívő emberek számára, hogy az élet nagy kihívás, akár a családi, akár az egyéni életünkre, döntéseinkre tekintünk. Azért is zarándokolunk a Szűzanyához idén ezekkel a szavakkal, hogy tényleg ő mutassa nekünk az utat, elsősorban azt, hogy hogyan kell válaszolni a Jóistennek. Ő nemcsak szavakkal fejezte ki ezt Isten előtt, hanem az életével, a teljes átadással. Ez az alapvető dolog, amire figyelmeztetni szeretném önmagamat és minden zarándokot. Én idejövök, erre a kegyhelyre, a Szűzanyával találkozom, de azért, mert ő üzenetet ad át nekem.

– Milyen a kapcsolat Csíksomlyó és Częstochowa között, illetve milyen hasonlóságot vél felfedezni a két kegyhely között?

– Mind a két kegyhely fontos a nemzeteink számára. Nemcsak azok számára, akik itt élnek – a székelyek és csángók számára –, hanem a mai Magyarország területén, és az egész világon élő magyarok számára. Częstochowa ugyanilyen fontos a teljes lengyel nép számára, tehát ez a tény biztosan összekapcsolja a két kegyhelyet. Persze mind a két kegyhelyen élő a Mária-tisztelet. Lengyelország történelmének minden fontos pillanatát valahogyan átéltünk a kegyhelyünkön. Akármilyen jelentős esemény történt, mi a Fekete Madonna előtt fohászkodtunk. Ugyanakkor az országunk nagyjai, minden királyunk oda zarándokolt 1382 óta. Sőt a mostani államfők is rendszeresen elzarándokolnak a kegyhelyre. Örülök, hogy Csíksomlyóra is évek óta járnak a magyar nép vezetői.

– Mennyire erős a lengyelek körében a Mária-tisztelet?


– Częstochowa élő kegyhely, ahová több millióan zarándokolnak el minden évben. Mi, lengyelek Máriát Lengyelország királynőjének nevezzük, ünnepét május 3-án tartjuk. De éppen pünkösdszombatján országos karizmatikus találkozót tartanak az egész országban. Majdnem százezren imádkoznak együtt Częstochowában a csíksomlyói búcsú napján.

– A pálos az egyetlen magyar alapítású rend. Hogyan került kapcsolatba vele?


– A częstochowai kegyhelyen járva 1986-ban első gondolatom volt, hogy felhagyom az erdészeti tanulmányaimat, és belépek a rendbe. Nagyon erősen megjelent az a vágy bennem, hogy a kegyhelyen szeretnék szolgálni. Sok kegyelmet kaptam a zarándoklás alatt. Később tudtam meg, hogy itt pálosok szolgálnak, és azt is, hogy magyar alapítású a rend. De ebben mind az isteni gondviselés rejlett, ahogy abban is, hogy most ott szolgálok, házfőnöke vagyok a kolostornak, sőt annak is, hogy itt vagyok Csíksomlyón. Ez Isten nagy ajándéka.

– Miért tartotta fontosnak meg­tanulni magyarul?


– Amikor újraindult a pálos rend, a rendfőnökünk kérése volt az, hogy legyen valaki, aki megtanulja a nyelvet, mert az segít abban, hogy újrakezdjük a rendi életünket. Egyetemen is tanultam a nyelvet, egy ideig egy pécsi kolostorban is szolgáltam, és úgy alakult, hogy most itt vagyok, és valamennyire érthetően is beszélek magyarul.

Márk Boglárka

Forrás: hargitanepe.eu


2018. július 10., kedd

RENDEZD EL ISTENEM!

Rendezd el Istenem, minden dolgomat
Csak Benned találjam megnyugvásomat,
Te intézd földi és örök sorsomat,
Add nekem Istenem, önnön magadat!
...

Rendezd el Istenem szétszórtságomat,
Értelmem ne lásson mást csak arcodat,
Meglássam mindenben alkotásodat
Meghalljam mindenkor hívó hangodat.
Rendezd el Istenem akaratomat,
Sohase keressem máshol utamat,
Örök szent Akarat , vezesd jobbomat,
Tebenned nyerjem el boldogságomat.
...
Rendezd el Istenem az én hitemet,
Életem Tebenned verjen gyökeret,
Teremtő jó Atyám, fogadd el szívemet,
Hitemből sarjazd ki üdvösségemet.
Rendezd el Istenem, reménységemet,
Sohse hagyj kétségbe, töltsd be lelkemet,
Irgalmad végtelen, bűnt, bajt, eltemet,
Istenem erősítsd reménységemet.
Rendezd el Istenem szeretetemet,
Oly sokszor imbolygó belső tüzemet,
Szent csipkebokorként hadd hordjam képedet,
Senkit sem égetve hinthessem fényedet.

/Részletek Kerekes Károly OCist
"Rendezd el Istenem" című verséből/

Köszönjük Virth Józsefnek!