2017. június 30., péntek

†Hagyományos római rítusú Szentmise - 2017 Július 2†

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. Várjuk a kedves Híveket!

2017. június 24., szombat

A reverendás pap élő szentbeszéd

írta: Katolikus Válasz

Az elmúlt három évben a Missouri állambeli St. Joseph város derék polgárai egy napjainkban szokatlan látványt élvezhetnek: egy reverendás pap sétál városuk utcáin. Az Our Sunday Visitor nevű katolikus újság a közelmúltban így számolt be róla:
Sétálgass a Missouri állambeli St. Joseph utcáin, és lehet, hogy egy emlékezetes találkozásban lesz részed egy magas, fiatal pappal, aki fekete reverendát és széles karimájú ún. Szaturnusz papi kalapot visel, az egyik kezében egy rózsafüzér, a másikban egy nagyméretű kereszt. A pap Lawrence Carney atya, Kansas Wichita egyházmegyéjéből, aki az elmúlt három évben jelentős idejét az utcai evangelizálásnak szentelte: a belvárosi utcákon sétálgat, imádkozza a rózsafüzért, és megosztja az evangéliumot azokkal, akik közelednek hozzá.

Carney atya elmondta, hogy a reverenda felöltésének és az evangélium látható tanújaként való megjelenésének gondolata akkor ötlött fel benne, amikor Spanyolországban a Camino de Santiago zarándokúton járt több évvel ezelőtt. Az "Úton" Carney atya úgy döntött, hogy reverendát visel. Becslése szerint több mint ezer útitárssal beszélgetett a 32 napos zarándokútján.
Mind a katolikus, mind a nem katolikus emberek vonzódását egy reverendás paphoz Carney atya így magyarázta meg:
Van valami titokzatos a reverendával kapcsolatban; olyan a hatása, mint egy mágnesnek, az embereket hozzád vonzza... Egy szentelmény, olyan különleges áldással, amivel egy öltöny nem rendelkezik.
Carney atya egyik barátja, aki elsőkézből látta az evangelizálását, így írt róla:
Csodálatos és bámulatos volt. Fiatalok és öregek, gazdagok és szegények, férfiak és nők jöttek hozzá, és azonnal beszélni kezdtek a problémáikról. Tinilányok és fiatal nők sírva számoltak be az életükről. Olyan volt, mint ha azt gondolták volna, hogy Isten sétál a földön.
Azok számára, akik már részesültek abban az áldásban, hogy személyesen megtapasztalták és ismerik a hagyomány igazságát és szépségét, Carney atya erőfeszítéseinek hatékonysága nem meglepő. A katolicizmus vonz. A reverendás pap vonz.
Ma sok püspök és paptestvérünk a reverendát, a birétumot vagy a Szaturnusz kalapot merevnek, nosztalgikusnak, vagy gőgösnek tartja, valójában azonban semmi más nem áll távolabb az igazságtól. A hívőket vonzza a szentségi papságnak ez a vizuális kifejezése. Amikor reverendás papokat látunk, a hitünket látjuk. Egy bátor katolicizmust látunk, amely nem fél attól, hogy megossza másokkal az evangélium igazságát.

Támogassuk imánkkal és bátorító szavainkkal azokat a papokat, akik reverendát viselnek. Isten küldjön többet nekünk ezekből a hűséges papokból!

(A cikk forrása: Liturgy Guy)

2017. június 21., szerda

†Hagyományos római rítusú Szentmise - 2017 Június 25†

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. Várjuk a kedves Híveket!

2017. június 12., hétfő

Szent Atanáz hitvallása

Quicumque sancti Athanasii

Aki üdvözülni akar, * mindenekelőtt szükséges, hogy a katolikus hitet tartsa;
Melyet ha valaki épen és felbonthatatlanul nem tart, * kétségkívül örökre elvész.
Ez pedig a katolikus hit: * hogy tiszteljünk egy Istent a Szent Háromságban és a Szent Háromságot az egyességben;
Sem a személyeket egybe nem elegyítvén, * sem a természetet el nem választván.

Mert más az Atyának személye, más a Fiúé, * más a Szentléleké;
De az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek egy az istensége, * egyenlő a dicsősége, egyenlőképpen örökkévaló a felsége.
Amilyen az Atya, olyan a Fiú, * olyan a Szentlélek.
Nem-teremtett az Atya, nem-teremtett a Fiú, * nem-teremtett a Szentlélek.
Mérhetetlen az Atya, mérhetetlen a Fiú, * mérhetetlen a Szentlélek.
Örökkévaló az Atya, örökkévaló a Fiú, * örökkévaló a Szentlélek;
És mindazonáltal nem három örökkévaló, * hanem egy örökkévaló;
Miképpen nem három nem-teremtett, sem három mérhetetlen, * hanem egy nem-teremtett és egy mérhetetlen.
Hasonlóképpen: mindenható az Atya, mindenható a Fiú, * mindenható a Szentlélek;
És mindazonáltal: nem hárman a mindenhatók, * hanem egy a mindenható.
Azonképpen: Isten az Atya, Isten a Fiú, * Isten a Szentlélek;
És mindazonáltal: nem hárman istenek, * hanem egy az Isten.
Azonképpen: Úr az Atya, Úr a Fiú, * Úr a Szentlélek;
És mindazonáltal: nem három úr, * hanem egy Úr;
Mert miképpen a keresztényi igazság kényszerít, hogy külön mindenik személyt Istennek és Úrnak valljuk, * úgy a katolikus isteni tudomány tiltja,
hogy három istent vagy három urat mondjunk. Az Atya senkitől sem alkottatott, * sem teremtetett, sem született.
A Fiú csak az Atyától vagyon: * nem alkottatott, sem teremtetett, hanem született.
A Szentlélek az Atyától és a Fiútól vagyon: * nem alkottatott, sem teremtetett, sem született, hanem származott.
Egy azért az Atya, és nem hárman vannak atyák, egy a Fiú, nem hárman vannak Fiúk, * egy a Szentlélek, nem hárman vannak a lelkek;
És ebben a Szent Háromságban semmi sincs elébb vagy utóbb, sem nagyobb és kisebb, * hanem a három személy egyenlőképpen örökkévaló és egymáshoz képest egyenlő.
Úgy, hogy amint előbb mondtuk: * mindenikben az egység a háromságban, és a háromság az egységben tisztelendő legyen.
Aki azért üdvözülni akar, * ilyen értelemben gondolkodjék a Szentháromságról;
De szükséges az örök üdvösséghez az is, * hogy igaz hittel higgyen Urunk, Jézus Krisztus megtestesüléséről is.
Ez azért az igaz hit: hogy higgyük és valljuk, * hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus Istennek Fia, Isten és ember.
Isten: időnek előtte, az Atyának lényegi valójából született, * és ember: az anyának valójából időben született.
Tökéletes Isten, tökéletes ember: * értelmes lélekből és emberi testből áll.
Egyenlő az Atyával istensége szerint, * kisebb az Atyánál embersége szerint;
Noha Isten és ember, * mindazonáltal nem kettő, hanem csak egy a Krisztus.
Egy pedig: nem az istenségnek testté változásával, * hanem az emberi természetnek Istenhez való felvételével.
Egy nem a természeteknek egybeelegyítése által, * hanem az egy személyben való egysége által.
Mert miképpen az értelemmel bíró lélek és test egy ember, * úgy az Isten és ember: egy Krisztus.
Ő üdvösségünkért szenvedett, poklokra szállott, * harmadnapra halottaiból feltámadott.
Felment mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, * onnan leszen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat;
Kinek eljövetelére minden embernek fel kell kelni testükkel együtt, * és számot kell adni tulajdon cselekedeteikről;
És akik jót cselekedtek, örök életre mennek, * akik pedig gonoszt, örök tűzre.
Ez a katolikus hit, * melyet ha valaki híven és állhatatosan nem hisz, üdvösségre nem juthat.

(forrás: katholikus-honlap.hu)

2017. június 11., vasárnap

János apostolnak közönséges második levele

1A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, a kiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, a ki megismerte az igazságot. 2Az igazságért, a mely megmarad bennünk, és velünk lesz mindörökké: 3Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel. 4Felettébb örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, a kik igazságban járnak, a mint parancsolatot vettünk az Atyától. 5És most kérlek téged, Asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék néked, hanem, a melyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást! 6És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, a mint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. 7Mert sok hitető jött e világra, a kik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. 8Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, a mit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. 9A ki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. A ki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. 10Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek; 11Mert a ki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben. 12Sok írni valóm volna néktek, de nem akartam papirossal és tintával, hanem reménylem, hogy elmegyek hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen. 13Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei. Ámen.

János második levele az egyike a hét azon katolikus levélnek, amelyet a Bibliában kanonizáltak. Nem egy meghatározott egyházközösségnek szól, azonban valamely közösség „Úrnője és gyermekei”.

A szerző a bevezetésben csak „öreg”-nek nevezi magát. A János első levele témában és stílusban hasonlóságot mutat János apostol stílusával. Ez a levél viszont nem olyan szenvedélyes, és a Bibliában található legrövidebb írás. A szerzőségben nem volt egyértelmű álláspont, ezért Órigenésznek, Szent Jeromosnak, Kaiszareiai Euszebiosznak van némi nehézségei a levéllel kapcsolatban. Az bizonyosnak vehető, hogy a „jánosi iskolából” való.

A levél szerkezete

  • Bevezetés - 1.-3.
  • A szeretet parancsa - 4.- 6.
  • Óvás a tévtanítóktól - 7.-11.
  • Befejezés - 12.-13.

Tartalma


  • Egy egyházközség ki van téve hamis tanítók működéseinek. A szeretet parancsáról ír, melyről tudja hogy nem először hall az Úrnő. Örömét fejezi ki, hogy talált a gyermekei közt, aki az Atyától kapott parancsok szerint igazságban él.
  • A főrészben megtudjuk a levél célját, óva int a csalóktól akik tagadják, hogy Jézus testben jött volna el. Ezután figyelmezteti a közösséget, hogy ne veszítsék el amit egyszer már megszereztek. Mert ha kitartanak az Atyát és a Fiút is magáénak tekinthetik. Aki nem ezekkel a tanítással megy hozzájuk ne is köszönjenek neki, mert ha igen úgy az részese a gonosz tetteiben.
  • Befejezésben személyes találkozót ígér, evvel magyarázza rövidségét. Záró mondatban átadja a címzett nővérének gyermekeinek üdvözletét.
  • Fontos szempont még a megértésben, hogy a megszólított asszony, "Úrnő" jelképes kijelentés. A Bibliában visszatérően az egyház szimbóluma. A tiszta asszony a hűséges egyház, a parázna asszony az Urához, Jézus Krisztushoz hűtlen egyház, gyülekezet jelképe. Az idősödő apostol szeretetteljes óvással fordul a hívő néphez, hogy "tartsa meg, ami nála van", és őrizze a nyáj aklának ajtaját a "rablóktól és béresektől".

†Hagyományos római rítusú Szentmise - 2017 Június 18†

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. Várjuk a kedves Híveket!

2017. június 8., csütörtök

Nyári Tábor 2017

Örömmel adunk hírt az idei nyári táborunkról, és annak programjáról. Idén is igyekeztünk érdekes témákat összeválogatni, és neves előadókat meghívni. A tábor gerincét szokásosan a közösen énekelt zsolozsma és a rendkívüli formájú szentmisék napi ünneplése alkotja majd.
Az idei évben, ahogyan már korábban is hirdettük, a táborunk az egyeki Szent József plébánián lesz Papp László plébános atya meghívására. Táborunkba ellátogat Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök is, aki a hivatásról tart katekézist és közösségünkkel együtt fogja imádkozni a vesperást.

A tábor várható költségei, amelyek a szállást és az étkezést tartalmazzák egész hétre, 25.000 forint körül alakul majd. A pontos összeget a jelentkezési lapon fogjuk feltüntetni.
Jelentkezni a táborra a szentesi.csaba@juventutem.hu oldalon lehet a mai naptól.
A tábor plakátja nagy felbontásban:
Juventutem nyári tábor_plakát2017
Mindenkit szeretettel várunk!

2017. június 5., hétfő

†Hagyományos római rítusú Szentmise - 2017 Június 11†

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. Várjuk a kedves Híveket!